Töötamise toetamise teenus

MTÜ Toetuskeskus Meiela Töö- ja Päevakeskuses, Võru linn Liiva 16a, on teenusesaajatel võimalik täiendavalt saada töötamise toetamise teenust.
Teenuse eesmärk:

Intellektipuudega inimese elukvaliteedi parandamine ja iseseisvumine läbi võimetele sobivate tööharjumuste kujundamise, nõustamine ja juhendamine võimetele sobiva otsimise ning töötamise ajal.

Teenuse kirjeldus:

  • Viiakse läbi esmavestlus (vajadusel koos lähedasega), kus selgitatakse ja lepitakse kokku teenuse sisu, vastastikused ootused, tutvustatakse töökeskuse päevakava, kodukorda, kohustused ja õigused. Sõlmitakse teenuse osutamise kokkulepe.
  • Koostatakse tegevusplaan ( vajadusel koos seadusliku esindajaga), lepime kokku eesmärgid ja tegevused nende läbiviimiseks (kord kvartalis hinnatakse eesmärgi täitmist, vajadusel seatakse uued eesmärgid), allkirjastatakse tegevusplaan.
  • Koostatakse CV (kutseprofiili) st. kogutakse info ja kaardistatakse töökogemused, oskused võimed, selgitatakse välja tugitegevuste vajadused (transport, tugiisik jne.)
  • Selgitatakse välja tööks valmisoleku, hinnatakse tegevusvõimet töötubades, motiveeritakse isikut tööle asuma.
  • Kujundatakse töölkäimise ja – tegemise harjumuse
  • Õpetatakse toetatakse töö otsimist ajalehest, interneti kaudu.
  • Nõustatakse ja juhendatakse asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel
  • Nõustatakse ja juhendatakse Töötukassas töötuna arvele võtmisel ja teenuste kasutamisel (nt. tööharjutus, tööpraktika, avalik töö, vabatahtlik töö jne.)
  • Nõustatakse huvidest lähtuva ja võimete kohase töö otsimise ja töötamise ajal.

Käsitöö töötuba

Tegevuskava Käsitöö (vaipade-, linikute kudumine, materjalide ettevalmistamine, savitöö, paberikunst)
Eesmärk Töökeskuses osaleja omandab käsitööks vajalikke töövõtteid ja tehnikaid, kujundab tööharjumust ja kohusetunnet.
Teemad Materjali ettevalmistamine (kaltsu lõikamine, – kerimine, lõnga harutamine, – kerimine)

Kangasteljed ja Saori teljed (erinevate telgede osade tundmaõppimine, vaipade -, Saori telgedel linikute ja sallide -, lauatelgedel linikute- ja lauaraamidel tassialuste kudumine)

Savitöö (savi omadused ja kasutamine, esemete valmistamine, esemete kaunistamine, – glasuurimine).

Paberikunst (õnnitluskaartide -, šokolaadi- ja rahataskute valmistamine).

Hindamine Töökeskuses osaleja:

·        Tunneb erinevaid tehnikaid.

·        Oskab valida tööks vajalikke vahendeid ja paigutab need töö lõppedes õigesse kohta tagasi.

·        Osaleb kavandi koostamisel

·        Oskab teostada ettevalmistus töid.

·        Oskab korras hoida töövahendid ja töökoha.

·        Valdab õigeid töövõtteid.

·        Osaleb erinevates tööfaasides.

·        On võimeline hindama oma tegevust ja töö tulemust

·        Oskab juhendajaga ja kaaslastega koos töötada.