Põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela (edaspidi Keskus) on vabatahtlikkuse alusel loodud ning kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb avalikes huvides heategevuslikel ja omaalgatuslikel põhimõtetel.
1.2. Keskuse asukoht on Eesti Vabariik, Võru maakond, Võru linn, Liiva 21
1.2.1. Keskuse postiaadress on Võru linn Liiva 21, 65609 ja reg nr 80263015.
1.3. Keskuse eesmärgiks on seista erivajadustega inimeste, eelkõige intellektipuudega inimeste, huvide eest, luua neile teiste ühiskonnaliikmetega võrdsed võimalused, arendada ja toetada nende igapäevast toimetulekut, sealhulgas kogukonnas elamist.
1.4. Keskuse eesmärgist lähtuvad tegevused on:
1.4.1. võimaluste loomine inimeste psüühiliste, füüsiliste ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks erinevate teenuste, tegevuste, programmide ja projektide kaudu;
1.4.2. rehabilitatsiooni protsessi kaasamine suurima iseseisvuse ja aktiivsuse võimaldamiseks;
1.4.3. tööpuuduse vähendamine;
1.4.4. perede ja lähedaste nõustamine, informeerimine ja toetamine;
1.4.5. kohalike, regionaalsete ja rahvusvaheliste projektide, arendusplaanide, programmide ja ürituste algatamine, toetamine ja läbiviimine ning neile rahastamisvõimaluste otsimine;
1.4.6. koolituste ja infopäevade korraldamine ja organiseerimine;
1.4.7. tervise- ja kodukultuuri edendamine;
1.4.8. vastutustundliku, keskkonnateadliku ja säästva arengu printsiipide järgimine, kogukonna ning avalikkuse positiivse suhtumise kujundamine loodushoiu valdkonnas;
1.4.9. omavalitsusorganitele omapoolsete ettepanekute esitamine vaimupuudega inimestele piirkondliku tegevuse edendamiseks ja arendamiseks;
1.4.10. koostöö tegemine ja arendamine teiste mittetulundusühingute, asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja ametitega nii kodu- kui ka välismaal;
1.4.11. oma tegevuse kajastamine massimeedias ja internetis;
1.4.12. tuluõhtute ja heategevuslike kampaaniate korraldamine.
1.5. Keskuse liikmete tegevuse põhimõtted on:
1.5.1. liikmete hääleõiguse võrdsus;
1.5.2. liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus.
1.6. Keskus võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, iseseisev bilanss, pangaarve ja sümboolika.
1.7. Keskuse majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.8. Keskus on asutatud määramata tähtajaks.
1.9. Keskusel on õigus avada ja sulgeda kontosid ning arveid pankades, krediidiasutustes nii kodu- kui välismaal.
2. Liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord  
2.1. Keskuse liikmeks vastuvõtmine toimub füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega.
2.2. Keskuse liikmeks astumise avalduse vaatab läbi juhatus ühe kuu jooksul arvates laekumise päevast. Liikmeks vastuvõtmisest teatatakse taotlejale 10 päeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast
2.3. Kui Keskuse juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast,  on taotlejal õigus nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
2.4. Keskuse liikmete arvestust peab juhatus
2.5. Keskuse liikmel on õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Keskusest välja astuda. Juhatus selgitab Keskuse ja liikme vahelised varalised suhted ja rahuldab avalduse ühe kuu jooksul.
2.6. Keskuse liige võidakse välja arvata, kui ta ei täida võetud kohustusi: kui on jätnud tasumata liikmemaksu vähemalt kahel järjestikusel aastal või  rikub põhikirja. Keskuse liikmel on õigus juhatuse otsus väljaarvamise kohta kaevata edasi ühe kuu jooksul üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik.
3. Liikme õigused, kohustused ja vastutus.             
3.1. Keskuse liikme õigused  ja kohustused on sätestatud seaduste ja käesoleva põhikirjaga.
3.2. Keskuse liikmel on õigus:
3.2.1. osa võtta üldkoosolekutest;
3.2.2. valida ja olla valitud juhatusse;
3.2.3. saada teavet Keskuse tegevuse kohta;
3.2.4. aktiivselt osaleda Keskuse ühistegevustes;
3.2.5. astuda Keskusest välja.
3.3. Keskuse liige on kohustatud:
3.3.1. täitma Keskuse põhikirja nõudeid;
3.3.2. osalema Keskuse tegevuses;
3.3.3. täitma juhatuse ja üldkoosoleku seaduspäraseid otsuseid;
3.3.4. täita temale pandud ülesandeid valituna Keskuse juhtorganitesse;
3.3.5.

 

3.3.6.

 

3.3.7.

3.3.8.

oma tegevuse või tegemata jätmise kaudu mitte kahjustama Keskuse tegevuse mainet.

 

Keskusel on liikmemaks, mille suuruse kehtestab üldkoosolek oma otsusega tasumistähtajaga hiljemalt jooksva aasta 31. juuliks.

Liikmemaks kehtestatakse kindla summana aasta kohta.

Liikmemaks on kõigile Keskuse liikmetele ühesugune.

3.4. Keskuse juhatuse liikmed vastutavad seaduste või põhikirja nõuete rikkumisega Keskusele tekitatud kahju eest solidaarselt.
4. Vara      
4.1. Keskuse vara moodustavad:
4.1.1. annetused, sihteraldised, laenud, kingitused;
4.1.2. projektide ja muude seadusega kooskõlas olevate allikate kaudu saadavad finantseraldised;
4.1.3. asutajaliikmete poolt üleantud vara.
4.2. Keskus kasutab talle kuuluvat vara ja vahendeid põhikirjaga määratud eesmärkide saavutamiseks. Keskusele sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid kasutatakse vastavalt eraldaja nõudmistele.
4.3. Keskus haldab tema omandis või tema valduses olevat vara juhatuse kaudu.
5. Üldkoosolek                         
5.1. Keskuse kõrgeim organ on keskuse liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekust peavad osa võtma kõik Keskuse liikmed.
5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.2.1. põhikirja muutmine;
5.2.2. eesmärgi muutmine;
5.2.3. aastaaruande läbivaatamine ja kinnitamine;
5.2.4. eelarve ja tegevuskava läbivaatamine ja kinnitamine;
5.2.5. juhatuse liikmete valimine, nende volituste tähtaja kinnitamine ja nende volituste lõpetamine;
5.2.6. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Keskuse esindaja määramine;
5.2.7. Keskuse ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
5.2.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
5.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
5.3.1. korraliselt vähemalt üks kord aastas;
5.3.2.

 

5.3.3.

kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Keskuse liikmetest;

 

muudel juhtudel, kui Keskuse huvid seda nõuavad.

5.4. Koosoleku kokku kutsumisest teatatakse liikmetele kirjalikult (sh elektroonselt) ette vähemalt seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist, näidates ära koosoleku toimumise koha ja päevakorra.
5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Keskuse liikmetest.
5.6.

 

 

Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt 1 (ühe) tunni pärast. Teist korda kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kokkutulnud liikmete arvust.
5.7. Keskuse igal liikmel on üks hääl.
5.8. Hääletamine üldkoosolekul on avalik. Hääletamine on salajane, kui seda nõuab vähemalt üks üldkoosolekust osa võtnud Keskuse liikmetest.
5.9. Liige ei või hääletada, kui Keskus otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
5.10. Otsuste vastuvõtmise kord:
5.10.1. Keskuse eesmärkide muutmiseks on vajalik kõigi Keskuse liikmete nõusolek;
5.10.2. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete nõusolek ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 ühingu liikmete nõusolek.
5.10.3. teised üldkoosoleku otsused võetakse vastu, kui selle poolt on hääletanud üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest.
5.11. Üldkoosoleku otsus jõustub selle vastuvõtmise hetkest, kui otsuses eneses ei ole ette nähtud teisiti.
5.12. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
6. Juhatus                                 .
6.1. Keskusel on kuni viieliikmeline juhatus, mis juhib ja esindab Keskust:
6.1.1. igal juhatuse liikmel on õigus esindada Keskust kõikides õigustoimingutes, teavitades sellest juhatust;
6.1.2. juhatuse õigust esindada Keskust võib piirata üldkoosoleku otsusega;
6.1.3. juhatus võib ainult üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel:
6.1.3.1. võõrandada ja asjaõigusega koormata kinnisasju või registrisse kantud vallasasju;
6.1.3.2. omandada ja lõpetada osalust teistes ühingutes, organisatsioonides;
6.1.3.3. teha investeeringuid, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
6.1.3.4. anda laenusid ja tagada võlakohustusi;
6.1.4. juhatus valib endi hulgast juhatuse esimehe, kes juhib Keskust ning korraldab Keskuse raamatupidamist.
6.2. Juhatus lähtub oma tööülesannete täitmisel Keskuse põhikirjast ja seadusandlusest.
6.3. Juhatus on aruandekohustuslik ainult üldkoosoleku ees.
6.4. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.
6.5. Juhatuse liikme ülesanded ei ole delegeeritavad kolmandatele isikutele.
6.6. Juhatuse liikmel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste eest hüvitust.
6.7. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda:
6.7.1. kui ta ei ole olulisel määral täitnud oma ülesandeid;
6.7.2. kui ta on kahjustanud Keskuse mainet;
6.7.3. mõnel muul mõjuval põhjusel.
6.8. Juhatuse pädevusse kuulub:
6.8.1. Keskuse eesmärgist lähtuvate tegevuste korraldamine ja läbiviimine;
6.8.2. liikmete Keskusesse vastuvõtmine ja väljaarvamine;
6.8.3. liikmete arvestus;
6.8.4. kõigi lepingute läbivaatamine ja allakirjutamiseks volituste andmine;
6.8.5. raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamisseadusele;
6.8.6. majandusaastaaruande, eelarve ja tegevuskava ning arengukava koostamine ja esitamine üldkoosolekule;
6.8.7. edasilükkamatute ja kiireloomuliste teadete avalikustamine;
6.8.8. kohustuste jaotamine Keskuse liikmete vahel.
6.8.9. eelarve piires palgaliste töötajate tööle võtmine Keskuse juhatuse poolt antud ülesannete täitmiseks ja nendega lepingute sõlmimine.
6.9. Juhatuse koosolekud kutsutakse kokku vähemalt üks kord kvartalis:
6.9.1. juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest;
6.9.2. juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustava kaaluga juhatuse esimehe hääl.
6.9.3. juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik osavõtnud juhatuse liikmed;
6.9.4. juhatus võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult (sealhulgas elektroonselt) kõik juhatuse liikmed;
6.9.5. juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Keskuse poolt
7. Järelevalve ja raamatupidamine            
7.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet Keskuse tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
7.1.1. revidendiks või audiitoriks ei või olla Keskuse juhatuse liige ega raamatupidaja;
7.1.2. juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet ja selgitusi;
7.1.3. revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.
7.2. Juhatus korraldab Keskuse raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele:
7.2.1. pärast majandusaasta lõppemist koostab juhatus raamatupidamise aruande ja tegevusaruande ning esitab need keskuse üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul alates majandusaasta lõppemisest;
7.2.2. kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
8. Keskuse ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
8.1. Keskusel on õigus oma põhikirjaliste eesmärkide paremaks saavutamiseks ühineda või jaguneda teiste mittetulundusühingutega vastavalt seadusele. Ühinemise ja jagunemise tingimused sätestatakse kirjalikult lepingus.
8.2. Keskus lõpetamine otsustatakse üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
8.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist läheb allesjäänud vara üle:
8.3.1. sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja kuuluvale mittetulundusühingule või sihtasutusele või
8.3.2. avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
8.4. Vara vastuvõtja otsustab Keskuse üldkoosolek.

Käeolev põhikiri on kinnitatud Toetuskeskuse Meiela asutamiskoosolekul – 14. veebruaril 2008.a.

Muudetud 21.06.2016.a.

Muudetud 12.06.2020.a.