Projektid

2021


Eriolümpia Eesti Ühenduse arendusprogrammi toetus võistlussärkide ja spordivahendite soetamiseks.

2018-2020


Projekt „Erihoolekandetaristu rajamine Võru linna“

Projekti „Erihoolekandetaristu rajamine Võru linna“ eesmärk on rajada Võru linna Liiva 21 krundile 9-le kogukonnas elamise, 7-le ööpäevaringse erihoolekande, 18-le igapäeva elu toetamise teenuse kliendile kvaliteetne, iga inimese vajadusi arvestav kodusarnane ja mugav taristu. Kinnistul asuvast kahest hoonest üks rekonstrueeritakse. Halvemas seisukorras olev hoone lammutatakse ning ehitatakse uus, teenuse osutamiseks sobilik hoone. Hoonete vahele rajatakse neid ühendav juurdeehitus päevakeskuse klienditele. Projekt sai toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist.

2017


Projekt “Suvepaljoni ehitus”

Projektiga ehitati Meiela Nõnova kinnistule suvemaja koos terrassiga, kus Meiela intellektipuudega noored saavad koos olla ja vaba aega veeta.

2016


Projekt “Tegevusvõimaluste laiendamine”

Käesoleva projektiga soetati paberkaartide tegemiseks vajalikud masinad, vahendid ja aksessuaarid.

Projektivahenditega soetatud asjad suurendasid tööjõudlust. Noored omandasid tööoskusi, mida saab rakendada ka edaspidi. Tööoskuste mitmekesistumine aitab kaasa noorte enesekindluse suurenemisele ning iseseisvamale toimetulekule.


Projekt “Samm edasi II”

Käesoleva projektiga tegime järgmise sammu oma tegevustega Meiela maaalal Nõnova külas ja Meiela Töökeskuses Võrus. Eelmine suvi Nõnoval aias töötades näitas ära rida kitsaskohti. Olemasoleva tiigi kaldad on järsud ning seepärast on ämbritega vee ammutamine Meiela noortele veidi ohtlik. Soetasime projekti toel vedelküttel töötava veepumba kasvuhoone ja aiamaa kastmisvee võtuks tiigist. Kuna aias töötatakse terveid päevi ja et mitte reostada ümbrust, siis oli vajalik soetada ka aiandisse välikäimla.
Töökeskusele talvel soetatud kahed kangasteljed on muutnud töö mitmekesisemaks ja efektiivsemaks. Töö paremaks toimimiseks soetasime projekti toel käärpuud ja kokkupandava kaasaskantava rõuguredeli töökeskuse tööde paremaks eksponeerimiseks nii töökeskuses kui laatadel osaledes.


Projekt “Triibuvaibad”

Projekti eesmärk oli kangastelgede soetamine, mis aitab laiendada intellektipuudega noortele pakutavate tegevusvõimaluste valikut, suurendab võimalust tööoskuste arendamiseks ja jätkumiseks. Kõigile võimekamatele kudujatele on loodud võimalus edasi arendada seni omandatud tööoskusi ja jätkata võimetekohast osalemist tööturul.

Intellektipuudega noored tunnevad end vajalikena, saavad panustada kogukonna tarbeks ja on väärtustatud tööturul. Läbi paremate võimaluste loomise saavad noored omandada ja säilitada tööoskusi, mis loob aluse enesekindlusele ning iseseisvale toimetulekule. Töökeskuses valminud toodete turustamisest saadud tulu aitab lähemale noorte unistuse täitumisele – Nõnova külla planeeritud tööabikeskuse loomisele.

Artikkel Võru Linna Lehes – veebruar 2016

Galerii uutest telgedest, nende ülespanekust ja esimestest kudumitest

2015


Projekt “Meie esimene aasta”

Aastapäeva üritus koos sõprade, tuttavate, vanemate jt. kutsutud külalistega klubis Capital mõtestab teistsugust vaba aja kasutamist, liikumist ja ühist astumist täiskasvanu ellu toetudes sõpruskonnale. Noored said end proovile panna uues olukorras.

Projektiga soovime tähistada esimese aasta täitumist kogukonnas elamist, kutsuda kokku Meiela jaoks olulised inimesed ja neid üritusega tänada toetuse eest ning võimaldada  noortel kogeda uut  vabaaja veetmise kogemust. Discol osalemine toetab intellektipuudega noore sotsiaalseid oskusi, parandab füüsilist vormi, suurendab tähelepanuvõimet ja annab võimaluse lõõgastuseks.

Üritusel osales üle 100 inimese kolmest maakonnast Võrumaalt, Põlvamaalt ja Tartumaalt.


___________________________________________

TAT „Tööturul  osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“

alapunkt 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“

Toetuskeskus Meiela MTÜ rakendab  2016. aasta lõpuks Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitation) poolt välja töötatud sotsiaalteenuste üle-Euroopalise kvaliteedijuhtimise süsteemi EQUASS Assurance.

EQUASS Assurance on sertifitseerimissüsteem, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli teenustes. Süsteem võimaldab sotsiaalteenuseid osutavatel organisatsioonidel osa võtta sertifitseerimise protsessist Euroopa tasandil, tagades sellega teenuse kasutajatele/klientidele ja teistele huvirühmadele oma teenuste hea kvaliteedi.

Teenuste kvaliteeti  iseloomustavad järmised märksõnad: kliendikesksus, eetika, õigused, tulemustele orienteeritus, laiahaardelisus, koostöösuhted, osalemine, kestev areng.

 

2014
___________________________________________
Kohaliku omaalgatuse programm 2014

Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

Projekt Samm edasi

Käesoleva projektiga on kavas astuda samm edasi ning alustada oma tegevuste elluviimisega Meiela maaalal. Kavas on soetada Nõnovale kasvuhoone esialgu lilletaimede kasvatamiseks. Lisaks intellektipuudega noortele on kavas kaasata projekti lähiümbruse elanikke, kes aitaksid kaasa taimede hooldamisele, mis aitab kaasa jätkusuutlikkuse tagamisele ning kogukondade omavahelisele läbikäimisele.

Intellektipuudega noored tunnevad, et nad on vajalikud ning saavad panustada oma kogukonna tarbeks.

 

___________________________________________

Regionaalministri valitsemisalas regionaalarengu toetamiseks kohaliku omaalgatuse programmi 2014.a. kevadvooruesitati projekt “Ühine tee täiskasvanu ellu” Projekti üldine eesmärk: korraldada 3 päevane laager intellektipuudega lastele ja noortele ning laagri avapäeval informatiivne seminar lapsevanematele erinevate toetuste ja teenuste võimalustest.

Projekti lühikokkuvõte:

Projektiga soovime Võrumaa 30 intellektipuudega lapsel/noorel (Meielast, Võrumaa KHK erivajadustega õppurite kutserühmast ja Võru Järve Koolist) võimaldada  vabaaja tegevusi koolivälisel ajal, kes jäävad suve saabudes koju uut kooliaastat ootama, selle tagajärg on koolirütmi ja omandatud oskuste ununemine. Roosisaarel Kuningatalus kolmepäevalises laagris „Ühine tee täiskasvanu ellu“ osalemine toetab intellektipuudega lapse/noore sotsiaalseid oskusi, parandab füüsilist vormi, suurendab tähelepanuvõimet. Laagri esimesel päeval, 28.juulil korraldataval seminaril käsitletavad teemad aitavad lapsevanematel saada põhjalikumat teavet intellektipuudega noortele pakutavatest toetustest ja teenustest, mis toetavad täiskasvanu ellu astumist. Projekti kestus: 01.04.2014 – 31.01.2015

Projekti rahastatakse summas 1 952,34 eurot.

Projekti tulemustest siit!

Pilte laagrist


2013
___________________________________________

MTÜ Toetuskeskus Meiela esitas Noortealgatusprojekti “Tahan suhelda” taotluse Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored alaprogrammi 1.2
Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Programmi Nõukogu otsustas 22.03.2013 koosolekul esitatud noortealagtusprojekti “Tahan suhelda” toetada vastavalt esitatud eelarvele 5550 eurot.

Projekti kestvus on 18 kuud alguskuupäev 17.06.2013 ja lõppkuupäev 16.12.2014.

Projekti tegevused on planeeritud Meiela noored koostöös Võru Järve Kooli noortega vanuses 16-30 aastat.

Projekti tuumikusse kuuluvad vabatahtlikult soovi avaldanud Järve Kooli noored:
Alice Kütt
Reelika Evertsoo
Sven-Silver Susi
Stanislav Maljukov
kaasatud tuumikusse tavanoori
Kaija Kõiv
Kristina Viin
Projekti vastutav isik Reet Kangro
Projektinõustaja Sylva Viin

Projekti eesmärkideks on:
1. toetada noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist laiemas mõttes ja Euroopa kodanikuks olemist kitsamalt

2. toetada ühtekuuluvustunde teket ja sallivat mõtteviisi noorte hulgas, pöörates erilist tähelepanu sotsiaalse sidususe
suurendamisele Euroopa Liidus

3. panustada noorte ettevõtmisi toetavate tegevuste kvaliteedi arendamisse ja noortevaldkonnas tegutsevate
organisatsioonide jätkusuutlikuse tagamisse

Kokkuvõte

Detsember 2014.a – toimus suurem arutelu projekti läbiviimise kohta. Tagasisideleht koostati noorte arvamuste kohta. (Noorte tagasiside)

November 2014.a – valmis voldik “Mõista mind!”, voldiku levitamine algas novembris kohalikele omavalitsustele jagamisega ja jätkub detsembris. Muuhulgas viisid noored voldikuid oma tööpraktika baasi Võru Kaubamajja, Magaziini poodi,  Kuningatallu ja Meiela töökeskusesse. (Voldik) (Fotod)

05.11.2014.a – Kolmapäeval, 5. novembril 2014.a toimus Euroopa Noored noortealgatusprojekti  “Tahan Suhelda” raames kohtumine Maarja külas. Kohtumisel osaleved Võru Järve Kooli ja Meiela Kodu noored ning tavanoored, kelle eriala on seotud erivajadustega inimestega. Maarja küla noored jagavad elulist kogemust kui ip noor asub elama perest eemale. Võru Järve Kooli noored esitlevad  Maarja küla noortele mängude päevaks valmistatud “Euroopa Mängu” ning teisi loodud suhtlusvahendeid. (Plakat) (Fotosid kohtumisest) (Fotod)

27.10.2014.a – Tuumiku suhtlusring, ettevalmistus Maarja külla sõitmiseks. (Fotod)

31.07-01.08.2014.a – Laager “Tahan suhelda” Kuningatalus (päevakava 31.07) (päevakava 01.08) (Pilte laagrist) (Artikkel Võru Linna Lehes) (Näitus)

22. juulil 2014.a – Tuumiku suhtlusring ja laagri ettevalmistamine (pildid)

9. mail 2014.a kell 9 toimus Võru Järve koolis mängude päev perepäevana. Koos mängitakse enda valmistatud mänge, toimuvad ka liikumismängud, töötubades toimub meisterdamine. Oodatud on lapsevanemad, külla tulevad endised koolikaaslased – noored Meielast, Võrumaa KHK, Urvaste koolist, vanemad ja vabatahtlikud (kuulutus) (pildid1) (pildid2)

8. aprillil 2014.a toimus noorte suhtlusring, kus tehti plaane ja ettevalmistusi 9. mail kell 9.00 Võru Järve Koolis toimuvaks Mängude päevaks. Mängud mõeldi välja ja valmistati meeskonnatööna ajavahemikul veebruarist aprillini 2014. Mängude Päev toimub Euroopa Noorte projekti “Tahan Suhelda” raames. Perepäeval mängime lauamänge, liikumismänge, toimuvad meisterdamise töötoad. (pildid1) (pildid2)

25. märtsil 2014.a toimus Võru Järve Koolis Noortealgatusprojekti “Tahan Suhelda” koosolek (pildid1) (pildid2)

Tuumiku töökoosolekul 10. veebruaril 2014.a  arutati Euroopa mängude tegemist ja anti ülesanne puutööõpetajale toorikute valmistamise abistamisel. Samuti abistavad mängu ideid koordineerida Järve Kooli eripedagoogid.  Juhendab ja vastutab projekti nõustaja  Sylva Viin (pildid1) (pildid2)

Perepäev toimus Haanjas Milla köögis 19.detsembril 2013 (Pildialbum)

Tehti koos kutse ning suvel laagris tehtud pildid pannakse üles 5.-10. detsembrini 2013.a (pildid1) (pildid2)

Tuumiku suhtlusring ja perepäeva ettevalmistamine toimus 11. novembril 2013 (fotod)

30.09.2013.a – Tuumiku suhtlusring (fotod)

08.08.2013.a kell 9.00-17.00 – Suhtluspäev Maarja küla noortega Kuningatalus (fotod)

05.08-09.08.2013.a – Laager “Tahan suhelda”- Kuningatalus (plakat) (fotod)

10.07.2013.a kell 10.00 – Tuumiku suhtlusring (fotod)

26.06.2013.a kell 11.00 – “Tahan suhelda” teabepäev Võru Järve Koolis (fotod) (plakat)

19.06.2013.a kell 10.00 – Tuumiku suhtlusring (fotod)

Artikkel LõunaLehes – 04.07.2013

Artikkel VõruLinnaLehes – september 2013

___________________________________________

Regionaalministri valitsemisalas regionaalarengu toetamiseks kohaliku omaalgatuse programmi 2013.a. kevadvooru esitati projekt “Koos on kergem” Projekti üldine eesmärk: Riskirühmadesse kuuluvate isikute sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti tegevustega kaasatakse intellektipuudega noori, nende vanemaid, tuttavaid, Nõnova küla ja ümberkaudsete külade elanikke toetuskeskuse rajamisele. Ühiste tegutsemiste kaudu integreeritakse intellektipuudega noori valutumalt tavaühiskonda. Noortel tekivad head koostöösuhted edasiseks tegutsemiseks ning kinnistuvad õpitud oskused. Toetuskeskuse maa-ala saab hoolitsetumaks, rajatud aiamaa, istutatud esimesed taimed ja soetatud töövahendid objekti edasiseks hooldamiseks, et luua noortele võimalus tegelemiseks taimekasvatusega. Projekti kestus: 01.04.2013 – 31.12.2013

Projekti rahastati summas 341,71 eurot.

Projekti tulemustest siit!

___________________________________________

Regionaalministri valitsemisalas regionaalarengu toetamiseks kohaliku omaalgatuse programmi 2013.a. sügisvooru esitati projekt “Rohkem tähelepanu meile” Projekti üldine eesmärk:  tõmmata ühiskonna suuremat tähelepanu puuetega inimeste probleemidele ning läbi kontsertide leida kaasamõtlejaid ning abistajaid.

Pprojekti lühikokkuvõte:

Advendi ajal on kavas läbi viia  kaks heategevuslikku kontserti kahes Võrumaa erinevas kirikus – Antsla EKB Koguduses ja Võru Katariina kirikus, teavitamaks kogukonda toetuskeskus Meiela tegevustest ja eesmärkidest ning kutsuda inimesi üles abistamaks toetuskeskuse väljaehitamist Lasva vallas Nõnoval. Ca 45 minutilised kontserdid annab Võru Järve Kooli üks lapsevanem (laul, luuletused) koos saatjatega (süntesaator, viiul, kitarr). Esitamisele tulevad omaloomingulised vaimulikud laulud põimituna omaloominguliste luuletustega. Kontsertitel kaastakse Antsla EKB Koguduse noori lauljaid. Täiendavalt soetatakse roll-up ja koostatakse voldik, reklaamimaks ühenduse tegevusi.

Projekti kestus: 01.10.2013 – 01.05.2014

Projekti rahastati summas 456,50  eurot.

Projekti tulemustest siit!

2012
___________________________________________

Märtsis 2011 esitatud taotlus MTÜ Võrumaa Partnerluskogule LEADER-meetme raames.
Investeeringu eesmärk – projekteerida rajatava tööabikeskuse peahoone juurde välised tehnovõrgud ning infrastruktuuri rajatised; koostada detailplaneering.
Projekteerimistöid teostab Eesti Maaülikool.

___________________________________________

Osalemine Eesti Töötukassa hankes “Tööharjutus”
Hange kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist, raamprogrammist „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013”.

2011
___________________________________________

Kohaliku omaalgatuse programmile esitati projekt “Tee koos minuga”
Projekti üldine eesmärk: Riskirühmadesse kuuluvate isikute sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Projekti kestus: 15.11.2011 – 15.10.2012

___________________________________________

MTÜ Toetuskeskus Meiela “Töövõimaluste loomine vähem konkurentsivõimelises piirkonnas”
Projekti rahastatakse KÜSK nõukogu 28. oktoobri 2011.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest.
MTÜ Toetuskeskus Meiela projekti lühikokkuvõte:

Projekt on suunatud intellektipuudega inimeste:
a) iseseisva toimetuleku soodustamiseks läbi koolitamise, arendamise ning sotsiaalse integratsiooni,
b) tööturule sisenemiseks ettevalmistamine ja tööga hõivatuse suurendamine.

Kogemused on näidanud, et ilma edaspidise arendamiseta võivad pikkade aastate jooksul erinevatel hariduse etappidel omandatud oskused lühikese aja jooksul hääbuda, seega on vajalik intellektipuudega noortele töö võimaluste loomine nende kaasamiseks tööturul.
Projekti käigus koostatakse äriplaan, mis on suunatud antud sihtgrupi poolt toodete ja teenuste välja töötamiseks ning MTÜ Toetuskeskus Meiela jätkusuutlikumaks muutmiseks (omatulu tagamine). Teiseks, arendatakse keskust toetav koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad nii avaliku kui erasektori esindajad, kes on nõus kaasa aitama intellektipuudega inimeste tööhõivesse kaasamisel ning on huvitatud teenuse ühisest arendamisest koos projekti taotlejaga. (Loe lähemalt siit!)
Projekti kestus: 01.11.2011 – 31.01.2012
KÜSK rahastab projekti summas 2 451,82 eurot.
Projekti tulemustest siin!

___________________________________________

Osalemine Eesti Töötukassa hankes “Tööharjutus”
Hange kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist, raamprogrammist „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013”.

___________________________________________

Märtsis 2011 esitatud taotlus MTÜ Võrumaa Partnerluskogule LEADER-meetme raames.
Investeeringu eesmärk – projekteerida rajatava tööabikeskuse peahoone juurde välised tehnovõrgud ning infrastruktuuri rajatised; koostada detailplaneering.
Projekteerimistöid teostab Eesti Maaülikool.

2009
___________________________________________

MTÜ Võrumaa Partnerluskogule esitati juunis 2009 taotlus perelastekoduks planeeritud hoone peamaja ümberprojekteerimiseks.
Projekti peamine eesmärk on arhitektuurilise eskiisprojekti ümberprojekteerimine ja kaasajastamine lähtuvalt muutunud sihtgrupi vajadustest; puuduolevate tehnovõrkude lahenduste lisamine; hoone ergonoomialise lahenduse ja sisekujundusprojekti koostamine jm.
Projekteerimistöid teostab Eesti Maaülikool.

2008
___________________________________________

Kohtumine kogukonnaga

Projekti tutvustus

Projekti valdkond, eesmärk, sihtgrupp ja tulemus: Sotsiaalvaldkond

Eesmärk: riskigruppide sotsiaalse kaasatuse suurendamine ning nende kaasamine arenenud Eesti ühiskonda. Üldine eesmärk: Luua koostöövõrgustik erinevate kodanikuühenduste ja institutsioonide vahel, soodustamaks kolmanda sektori arengut sotsiaal- ja tööhõive valdkonnas ning suurendada riskigruppidesse kuuluvate inimeste sotsiaalset kaasatust.

Sihtgrupp: Vaimupuudega inimesed (lapsed ja täiskasvanud) ja nende pereliikmed, kes on olnud kõige enam tõrjutud ja kes jäävad alati vajama toetust. Nõnova külaelanikud, kes vajavad laialdasemat informatsiooni neid ümbritsevast sotsiaalsest keskkonnast.
Lõppeesmärk: saavutada läbi selgituste, ürituste, koostegemiste kontakt vaimupuudega inimest ümbritseva sotsiaalse võrgustikuga. Sihikindla koostöö tulemusena saavutada usaldusväärne kontakt kooselamiseks ühises Nõnova külas.

Lõpptulemus: Antud projekti raames sai meie lõppeesmärk täidetud – saavutati läbi selgituste, ürituste, koostegemiste kontakt vaimupuudega inimest ümbritseva sotsiaalse võrgustikuga. Sihikindla koostöö tulemusena saavutasime usaldusväärse kontakti kooselamiseks ühises Nõnova külas, teadvustati külaelanikke läbi ühiste tegevuste, mida suudab vaimupuudega inimene, samas muudeti inimesed sallivamaks vaimupuudega inimeste vastu. Lõpptulemusena oma tegevusele soovime, et eksisteeriks vastastikune mõistmine ja koosolemine külaga, mis võimaldab noorte jaoks valutut ning hiljem, kui vanemad vananevad, oma elu korraldada koos sõpruskonnaga, külarahvaga ja omavalitsuse korraldatud sotsiaalhoolekandega.

Projekti toetas:
Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium
Hasartmängumaksu Nõukogu