Igapäevaelu toetamise teenus

I TEENUSE SISU  IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS
Teenuse eesmärk Teenuse eesmärk on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu. Teenusel aidatakse kujundada inimese igapäevaelu toimetulekuoskusi ja tööoskusi ning nõustatakse tema lähedasi ja temaga koos elavaid inimesi.
Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid Sotsiaalhoolekande seadus § 87, § 88, § 89, § 90 Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile RT I, 29.12.2015, 42
Teenuse sisu kirjeldus Teenuse pakkumisel lähtutakse isiku  vajadustest ja sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist. Teenus sisaldab järgmisi tegevusi: nõustamine erivajadusest  tulenevate igapäevaelu probleemide lahendamisel; igapäevaelu toimetulekoskuste arendamine; sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomine ning toetamine; nõustamine tööhõivealastes küsimustes ja kaasamine töösarnasesse tegevusse; aja planeerimine, vaba aja sisustamine; abi ja juhendamine asjaajamistel ametiasutustes, üldiste avalike teenuste kasutamisel, uutes koduvälist liikumist nõudvates olukordades; pereliikmete ja lähedaste nõustamine, toetamine; tervisliku seisundi jälgimine, vajadusel saatmine perearsti või eriarsti  konsultatsioonidel.
Teenuse sihtgrupp Täiskasvanud, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi või järelevalvet.
Teenuse osutamise maht Teenust osutatakse isikule Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse  alusel, milles on määratletud teenuse osutamise eesmärk ja eesmärgi saavutamiseks soovitatavad tegevused. Teenuse minimaalne maht on 4 tundi kuus. Igapäevaelu toetamise teenusele suunatakse  kuni 5 aastaks.
II TEENUSE OSUTAMINE  
Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus. Isik või tema seaduslik esindaja esitab kirjaliku  taotluse Sotsiaalkindlustusametile koos vajalike lisadokumentidega (psühhiaatri hinnang,  rehabilitatsiooniplaan). Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud  suunamisotusega pöördub isik või tema esindaja talle sobiva teenuse osutaja poole. Statistilised andmed teenuse osutamise mahu ja sihtrühma kohta kajastuvad Sotsiaalministeeriumile esitatavas aastaaruandes.
Nõuded töökorraldusele, koostööle Teenust osutatakse juhtumikorralduslikul meetodil. Teenuse osutaja teeb koostööd isiku, tema pere, Sotsiaalkindlustusameti ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Vajadusel tehakse koostööd ravi- ja perearstiga ning rehabilitatsiooniasutusega. Iga teenust kasutava kliendi kohta on avatud teenuse osutamist kirjeldav toimik, mis sisaldab vajalikke dokumente ja tegevuste täitmise arvestust. Järelvalvet teenuse osutamise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet.
Nõuded keskkonnale, ruumidele Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse Liiva 16A ruumides Liiva 16a ruumidele on väljastatud Terviseameti poolt luba erihoolekandeteenuste osutamiseks.
Teenuse finantseerimise põhimõtted   Teenuse osutamise tegevuskulud finantseeritakse Sotsiaalkindlustusameti poolt, ruumide kasutuskulud tasutakse osaliselt Võru ja Antsla valla eelarvest.
III TEENUSE OSUTAJA  
Nõuded personalile   Psüühilise erivajadusega inimestele teenust osutav personal on läbinud tegevusjuhendaja koolituse või omab erialast kõrgharidust. Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale. Töötaja mõistab kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.